Obec Slatina
U Vysokého MýtaSlatina

Registr oznámení

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v tomto zákoně, předkládat
- oznámení o činnostech (§ 9)
- oznámení o majetku (§ 10)
- oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11)
- negativní oznámení (§ 12 odst. 2)
příslušnému evidenčnímu orgánu (Obecní úřad), a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona o střetu zájmů vedení registru těchto oznámení v písemné i elektronické podobě.

Podle § 13 zákona o střetu zájmů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
(evidenční orgán neposkytuje fotokopie oznámení).

Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů a rovněž i do registru v elektronické podobě.

Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem. Podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Přístup do registru: ZDE

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není obecní úřad jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.