Obec Slatina
U Vysokého MýtaSlatina

Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb

        O Z N Á M E N Í

             o době a místě konání voleb

 

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České  republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018

v obci Slatina

 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                I n f o r m u j i    v o l i č e

 

  1. že I.kolo voleb prezidenta České republiky  se uskuteční:

 

v pátek         12. ledna  2018   od   14.00  hodin    do   22.00  hodin

 

v sobotu       13. ledna  2018     od    8.00   hodin    do   14.00  hodin

 

 

  1. Místo konání voleb: zasedací místnost obecního úřadu Slatina č.p.22.

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

  1. Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

 

  1. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat obecní úřad  o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

 

         Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem 

         po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.

           

 

   Ve Slatině dne 27.12.2017                                                         Věra Kadrmasová v.r.

                                                                                                         starostka

Datum sejmutí: 18. 1. 2018 Zodpovídá: Jitka Bezdíčková